Werkwijze

Scroll naar beneden of klik direct op het onderwerp.

1. Aanmeldingen en gratis intakegesprek

2. Onderzoek

3. Handelingsplan

4. Begeleiding

5. Evaluatie

 

1. Aanmelding en gratis intakegesprek
U neemt contact op met de praktijk. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een gratis intakegesprek. Tijdens dit gesprek stel ik veel vragen om een zo goed mogelijk beeld te kunnen vormen van de ontwikkeling van uw zoon / dochter. Ook u kunt natuurlijk in dit gesprek vragen stellen. Uw kind mag bij dit gesprek aanwezig zijn. Het is namelijk ook belangrijk hoe hij of zij zélf tegenover het probleem staat. Waar loopt uw kind tegenaan, wat vindt hij / zij moeilijk, wat zou hij / zij graag willen leren en waar is hij / zij in geïnteresseerd. Ik geef aan wat ik voor u kan betekenen. Als wij beiden een begeleidingstraject zien zitten, zullen er verdere afspraken gemaakt worden. Bijvoorbeeld over de begeleidingstijd, wel / geen onderzoek en het contact met de school.

 

2. Onderzoek
Na het intakegesprek zal er in de meeste gevallen een pedagogisch didactisch onderzoek (PDO) plaatsvinden. Om kinderen met een leerprobleem/achterstand gericht en efficiënt te kunnen begeleiden is het noodzakelijk inzicht te hebben in de leerontwikkeling. Bovendien moet ook de beginsituatie bepaald worden. Met andere woorden wat kan uw zoon / dochter wél. Zo kan ik sterke en minder sterke kanten van uw kind in kaart brengen. Het pedagogisch didactisch onderzoek is gericht op de probleemstelling. RT_Stapje_verder_maatwerkDat betekent dat uw kind niet belast wordt met overbodige toetsen. Gerenommeerd testmateriaal zal gebruikt worden. Ook observaties en een gesprek met uw kind spelen een belangrijke rol. Het onderzoek, de conclusies en adviezen worden beschreven in een verslag. Met toestemming van ouders/verzorgers wordt bovendien contact opgenomen met school. De informatie die leerkrachten hebben op het gebied van de leerachterstand, specifieke leerproblemen, toetsgegevens, methodes en leerlinggedrag kunnen een waardevolle aanvulling zijn op de reeds bekende gegevens. Als er al een onderzoek is gedaan, door bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog, kan ik mijn behandeling hier goed op laten aansluiten. Dan wordt deze stap overgeslagen of minder intensief.

 

3. Handelingsplan
Na het onderzoek zal een handelingsplan worden opgesteld. In dit handelingsplan staan onder andere alle gestelde doelen en de materialen en inhouden waarmee de komende periode intensief gewerkt zal gaan worden. Uitgangspunt is dat het behandelplan zoveel mogelijk aansluit bij het onderwijs op school. Zo wordt het leren en het vermogen om actief te kunnen meedoen in de les vergroot. Het plan wordt met u , uw kind en eventueel de school besproken.

 

4. Begeleiding
Na het opstellen van het handelingsplan begint de begeleiding. Uw kind zal dan 1 à 2 maal per week op een vastgesteld tijdstip naar de praktijk komen. De begeleidingen duren 30, 45 of 60 minuten. Dit vindt in de meeste gevallen plaats ná schooltijd. RT_Stapje_verder_begrijpend_lezenOm de extra belasting zo minimaal mogelijk te maken mogen sommige kinderen soms ook onder schooltijd komen. Dit moet altijd in goed overleg met de school geregeld zijn. Stapje Verder vindt het belangrijk dat kinderen zich op hun gemak voelen en graag komen. De begeleiding wordt geheel afgestemd op de leerbehoeftes van uw kind. Daarbij speelt de motivatie een essentiële rol. Stapje Verder zal daarom altijd samen met uw kind blijven zoeken naar de juiste manier waarop hij / zij gemotiveerd is om te leren. Ieder kind leert namelijk anders. Wat bij de een werkt, slaat bij de ander misschien niet aan. Daarom wordt er gebruik gemaakt van verschillende oefenmethodes, spelvormen en computerprogramma´s. Soms krijgt uw kind in overleg ook huiswerk mee. Na elke sessie krijgt u een kort verslag van wat uw zoon / dochter heeft gedaan en met welk resultaat. De school wordt met uw toestemming op de hoogte gehouden van de behandeling.

 

5. Evaluatie
Na zo’n 6 weken tot 3 maanden wordt het behandelplan geëvalueerd. Aan de hand van de evaluatie wordt het plan bijgesteld of zelfs afgesloten, omdat het beoogde doel gehaald is. Vervolgens is aan u de keuze over voortzetting van de hulp of beëindiging De evaluatie zal worden beschreven in een verslag. Op die manier blijft u goed op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind en kan er op maat gewerkt blijven worden.

 

Naar boven